QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều 1 : Quy định sử dụng

Bao gồm các điều khoản liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ trên website hoclamgiau.vn. Người dùng khi truy cpj và sử dụng trang web đồng nghĩ với việc đồng ý với các điều khảon sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều 2 : Thay đổi quy định

Hoclamgiau.vn có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng dịch vụ tuân theo qui định ủa pháp luật. Trong trường hợp có sự thay đổi điều khảon, chúng tôi sẽ cập nhật nội dung thay đổi trên trang của chúng tôi. Hiệu lực của điều khoản được xác lập ngay khi điều khoản được đăng tải. Nếu khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc đồng thuận các điều khoản của chúng tôi.

 

Điều 3 : Trách nhiệm

Hoclamgiau không chịu trách nhiệm về quyết định của khách hàng khi sử dụng các thông tin mà chúng tôi đưa ra để ứng dụng vào công việc.  Hoclamgiau không chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại vô tình hay gián tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của quí khách hàng khi sử dụng nguồn thông tin mà chúng tôi cung cấp áp dụng vào công việc, kinh doanh.

 

Điều 4: Ngừng cung cấp dịch vụ

Hoclamgiau có toàn quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp trong các trường hợp sau đây:

Người dùng vi phạm pháp luật Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dùng cố tình gửi, tạo các liên kết các nội dung vi phạm luật pháp và thuần phong mỹ tục tại Việt Nam.

Người dùng tìm cách truy cập bất hợp bất hợp pháp, tấn công website.

Khách hàng sử dụng dịch vụ cố tình sử dụng những thông tin thu thập được trên web site của chúng tôi để thực hiện các hành vi xuyên tạc, chống phá chính phủ Việt Nam.

Người dùng sử dụng thông tin nhằm gây hại cho các trang web khác.

Điều 5 : Gỉai quyết tranh chấp

Trong ttrường hợp xảy ra tranh chấp, đôi bên sẽ cùng ngồi lại với nhau đàm phán và hòa giải với tinh thần hữu nghị. Nếu như các biện pháp hòa giải vẫn không thể đi đến thống nhất chung cho đội bên, chúng tôi sẽ yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan pháp luật.

Scroll to Top